Show Sidebar Log in

ISIS General information’s Docs General Assembly Reports General Assembly 2003-10-05

Nordisk selskap for interartstudier
NorSIS

 

Generalforsamling 2003

Det vises til tidligere bekjentgjøring av generalforsamlingen i NorSIS 2003. Generalforsamlingen avholdes i etterkant av konferansen Kunstens rytmer i tid og rom, Trondheim, søndag 5. oktober 2003 kl. 14.00.

Av praktiske og økonomiske grunner ble de to forrige generalforsamlingene holdt pr. e-post. Denne gangen har vi altså valgt å legge forholdene til rette for at vi kan møtes.

 

Dagsorden:

1. Rapport fra styreleder.
2. Endring av NorSIS’ statutter
3. Valg
4. Økonomi

 

1. Rapport fra styreleder:

Initiativet til Nordisk selskap for interart-studier ble tatt under den internasjonale konferansen Interart studies: New Perspectives, Lund, mai 1995. I løpet av årene som har interessen for det interartielle feltet økt, og mye tyder på at den fortsatt er økende. Dette kommer til uttrykk både gjennom valg av tema for publikasjoner, emner for konferanser, utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter og opprettelser av inerartielle studietilbud. Samtidig er både interne fagstrukturer og universitetssystemet som helhet i endring. For NorSIS er det en utfordring å være samarbeidsorgan og interesseorgan i dette bildet.

I perioden har styrevervene vært fordelt på følgende måte:

Magnar Breivik, leder
Thomas Henrikson, sekretær
Morten Kyndrup, kasserer
Walter Baumgartner, styremedlem
Hans Lund, styremedlem
Nils Holger Petersen, styremedlem
Kristin Rygg, styremedlem
Mona Sandquist, styremedlem

I løpet av perioden har Thomas Henrikson trådt ut av styret av helsemessige årsaker. Etter dette har Morten Kyndrup overtatt Henriksons sekretærfunksjoner.

I perioden har styret hatt kontakt via e-post samt et to dagers arbeidsmøte på Hamar 21.–22 september 2002. Et viktig mål med dette møtet var å drøfte NorSIS’ framtid som interesseorgan og medlemsorganisasjon. På møtet ble det utarbeidet forslag til nye statutter. Disse følger som sak 2

Av andre tiltak styret som helhet eller enkeltrepresentanter har tatt ansvar for i perioden, bør følgende nevnes spesielt:

• NorSIS har fått sin hjemmeside. Her har Hans Lund vært primus motor og styremedlem Mona Sandquist er sidens web-master.
• Hans Lund har også vært redaktør for boken Intermedialitet : ord, bild och ton i samspel, Lund : Studentlitteratur, 2002.
• Styret har tatt initiativet til og planlagt konferansen Kunstens rytmer i tid og rom, Trondheim 2.–5. oktober 2003, i samarbeid med Centrum for metriska studier (CMS). Her har Magnar Breivik hatt et hovedansvar.

På denne måten har styret arbeidet både med organisatoriske spørsmål og med ulike faglige tiltak rettet mot såvel medlemmene som interarts-feltet i sin alminnelighet.

Forslag til vedtak:

Styreleders rapport tas til etterretning.

2. Endring av NorSIS’ statutter

Styret har drøftet mulighetene for å gjøre NorSIS både klarere fokusert og mer målrettet i forhold til det faglige engasjement. En har også sett behovet for å gjøre selskapet mer håndterlig organisatorisk sett. På denne bakgrunn framlegges forslag til endring av NorSIS’ statutter.

De gjeldende statutter er som følger:

STATUTTER FOR NORDISK SELSKAP FOR INTERART-STUDIER

1. Navn:

Selskapets navn er ”Nordisk selskap for interart-studier”/”Nordic Society for Interarts Studies” (NorSIS).

2. Målsetting:

Selskapets målsetting er

a) å fremme studier om kunstartenes interrelasjoner. Disse relasjoner ses i en allmen kulturell kontekst og gjelder kunstartene i videste forstand. Slike studier omtales i det følgende som interart-studier;
b) å fremme samarbeidet mellom nordiske interart-forskere på alle nivåer;
c) å ta initiativet til nordiske symposier, seminarer og innbydelse av gjesteforskere og gjesteforelesere;
d) å fremme og stimulere kontakten mellom nordiske og ikke-nordiske interart-forskere;
e) å gi ut en informasjonsbulletin.

3. Medlemskap:

Enhver som arbeider med interart-studier kan bli medlem,. Medlemsavgiften fastsettes hvert år av styret.

4. Generalforsamling:

Alle medlemmer innkalles til generalforsamling minst to måneder før denne avholdes. Generalforsamlingen skal avholdes hvert år i andre kvartal. Alle medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

5. Styret:

Foreningens styre velges av generalforsamlingen. Styret består av 9 personer med bred faglig representasjon. Årlig er 3 fra styret på valg. Minst 3 land skal være representert. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av dets medlemmer er tilstede. Styret velger selv ordfører samt varaordfører, sekretær og kasserer. Til å fremme forslag til nye medlemmer av styret velges 4 medlemmer til et valgberedskap for en periode av tre år. Forslag til nye medlemmer av styret må være valgberedskapet i hende 1 måned før generalforsamlingen.

6. Oppløsning av selskapet:

Forslag om oppløsning av selskapet sendes ut før generalforsamlingen. Selskapet er formelt oppløst dersom 2/3 av generalforsamlingen vedtar dette.

Vedtatt på generalforsamlingen 27/4-1996

 

Styrets forslag:

STATUTTER FOR NORDISK SELSKAP FOR INTERARTIELLE STUDIER

1. Navn:
Selskapets navn er ”Nordisk selskap for interartielle studier”/”Nordic Society for Interarts Studies” (NorSIS).
Interartielle studier fokuserer på kunstartenes interrelasjoner. Disse relasjoner ses i en allmenn kulturell kontekst og gjelder kunstartene i videste forstand.

2. Målsetting:
Selskapets målsetting er å fremme interartiell forskning og forskerutdanning gjennom konferanser, seminarer og prosjekter.

3. Medlemskap:
Enhver som er engasjert i interartiell forskning kan bli medlem.

4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen avholdes hver annet år. Alle medlemmer er stemmeberettigede. Organiseringen av generalforsamlingen bestemmes av styret.

5. Styret:
Selskapets styre velges av generalforsamlingen. Styret bør ha en bred faglig representasjon og består av minst 5 personer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av dets medlemmer er tilstede. Styret konstituerer seg selv. Styret kan etablere et advisory board.

6. Oppløsning av selskapet:
Forslag om oppløsning av selskapet sendes ut før generalforsamlingen. Selskapet er formelt oppløst dersom 2/3 av generalforsamlingen vedtar dette.

Som det framgår av endringsforslagets punkt 2, er målet med selskapet klarere definert i forhold til konkrete fagtiltak. Punkt 4 er formulert ut fra et opplevd behov for å stå friere i forhold til formalitetene i forbindelse med avviklingen av generalforsamlingen. Punkt 5 uttrykker behovet for å redusere antall styremedlemmer til en mer oversiktlig gruppe der den tidligere problematikken omkring geografiske representasjon også er tonet ned.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til nye statutter vedtas og trer i kraft fra dags dato.

3. Valg

Styret har i de tidligere år alltid vært svært nøye med å følge statutter og formaliteter i forbindelse med valget. Engasjementet fra medlemmene i valgprosessene har generelt sett vist seg å være beskjeden. På bakgrunn av denne kjensgjerning, forslaget til nye statutter og den generelle omformingsprosess selskapet er i, har styret denne gang tillatt seg å skjære igjennom på en mer pragmatisk måte. Følgende er dermed blitt spurt og har sagt seg villig til å fortsette en periode til:

Hans Lund, Lund, Hans.Lund[a]kult.lu.se
Kristin Rygg, Hamar, Kristin.Rygg[a]luh.hihm.no
Morten Kyndrup, Aarhus, kyndrup[a]hum.au.dk
Nils Holger Petersen, København, nhp[a]teol.ku.dk
Mona Sandqvist, Lund, Mona.Sandqvist[a]litt.lu.se
Magnar Breivik, Trondheim, Magnar.Breivik[a]hf.ntnu.no

Det understrekes imidlertid at generalforsamlingen har full rett til å foreslå representanter i tillegg til de som inngår i dette forslaget.

 

3. Økonomi

Selskapet opererer ikke med medlemskontingent, og det mottas ingen økonomisk støtte fra noe hold. Restbeløpet på selskapets konto, pålydende DKK 1.934,- gikk til delvis dekning av utgifter i forbindelse med styremøtet 21.–22. september 2002. Siden en ren opprettholdelse av bakkonto medfører gebyrer, ble kontoen også med dette avsluttet.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen for selskapets økonomi tas til etterretning.

 

For styret i NorSIS

Magnar Breivik
styreleder

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Comment posting has been disabled on this doc.