Show Sidebar Log in

ISIS General information’s Docs Board Meeting Reports Board Meeting 2010-11-02

NorSIS styrelsemöte 2010-11-02, telefonmöte 15.00–16.20

Lars Elleström (ordförande – litteratur, Växjö)
Arild Fetveit (media, Köpenhamn)
Anne Gjelsvik (film, Trondheim)
Lena Hopsch (arkitektur, Göteborg)
Birgitte Stougaard Pedersen (litteratur, Aarhus)

Dagordning

§ 1 Val av justerare

Till justeringsperson valdes Anne Gjelsvik.

§ 2 Dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående sammanträdes protokoll

Birgitte Stougaard informerade om att någon konferensvolym efter NorSIS-konferensen i Aarhus 2009, vilket diskuterades under generalförsamlingen i anslutning till nämnda konferens, inte längre är aktuell.

§ 4 Meddelanden

Ordförande meddelade att NorSIS-hemsidan uppdaterades senast våren 2010.
Medlemmar tappas bort genom att deras e-postadresser upphör att fungera och de inte går att spåra på annat sätt. Nya tillkommer dock ständigt, främst genom värvning på konferenser. För närvarande innehåller medlemslistan 264 namn.

§ 5 Konferensen i Trondheim 2011

Nästa NorSIS-konferens arrangeras av Anne Gjelsvik och hennes kollegor på Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, hösten 2011. Följande punkter diskuterades:
• Styrelsen enades om att 26–28 oktober 2011 vore lämpliga konferensdagar. Om det av hänsyn till värvning av keynotes skulle visa sig vara fördelaktigt att förskjuta tidpunkten något så går det bra.
• Presentationsformat på konferensen diskuterades: papers, sessioner, paneler och plenarföreläsningar. Styrelsen enades om att det vore lämpligt att uppmuntra formeringen av paneler på ett tidigt stadium och att det också är bra att begränsa presentationstiderna så att det blir gott om utrymme för diskussioner. Ansvaret för detaljutformningen vad gäller denna och följande punkter bör överlåtas på den lokala konferenskommittén i Trondheim.
• Ett utförligt utkast till call for papers, tidigare justerat och utvecklat efter skriftliga kommentarer från medlemmarna i NorSIS advisory board, diskuterades ingående.
Styrelsen ställde sig bakom innehållet och smärre synpunkter på hur texten ytterligare skulle kunna förbättras noterades.
• Bedömning av abstracts sker lämpligen i Trondheim men styrelsen står till förfogande för insatser.
• Förslag på keynotes från Anne Gjelsvik och den lokala konferenskommittén diskuterades och styrelsen ställde sig bakom förslagen, bland andra James Elkins, Georges Didi-Hubermann, Horst Bredekamp och Sara Danius.
• En konferenshemsida planeras. Om möjligt bör den publiceras redan i anslutning till att call for papers skickas ut.
• Finansiering har sökts och det finns gott hopp om att konferenskostnaderna ska kunna täckas.
• En rudimentär tidsplan lades upp: Call for sessions/papers skickas ut senast omkring 1 december. Deadline för abstracts sätts till april och anmälda deltagare får besked senast i juni. I augusti eller september publiceras ett preliminärt program på hemsidan.

§ 6 Konferens 2013 och andra arrangemang

• Lena Hopsch kunde meddela att en planerad konferens om”Communicating (by) Design” på Chalmers, i samarbete med Saint Lucas i Brussel och Gent, till vilken NorSIS eventuellt skulle vara medarrangör, inte kan genomföras på grund av omfattande lokalbyten vid Chalmers.
• Ordföranden påminde om att NorSIS också kan vara värd för andra mindre vetenskapliga arrangemang.

§ 7 Övrigt

Birgitte Stougaard informerade om att hon tillsammans med kollegor i Aarhus startat en ny referee-granskad nättidskrift, Sound Effects.

§ 8 Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir generalförsamlingen i anslutning till 2011 års konferens i Trondheim.

Vid protokollet                     Justeras
Lars Elleström                     Anne Gjelsvik

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Comment posting has been disabled on this doc.